Hermes CP

Hermes KP

Hermes Reval

Hermes Der


         

Hermes CP


Produkt je SW nástrojem pro instituce, které svá aktiva deponují na kapitálovém či finančním trhu. 

 

Mezi podporované typy transakcí patří :

 

    * nákupy, prodeje (spotové i forwardové)

    * repa, reverzní repa, sell-buy, buy-sell

    * termínované vklady / půjčky / směnky

    * výplata kupónu, dividendy, splátky úroku / jistiny / amortizace,

    * FRA / IR swap / Měnový IR swap / FX swap / FX fwd

    * poplatky správci, custodienovi, bance, protistraně obchodu

 

Systém Hermes CP podporuje následujcí investiční nástroje v české či cizí měně :

 

    * akcie, podílové listy, indexové certifikáty a s nimi spojená práva

    * bezkupónové i kupónové dluhopisy včetně směnek

    * termínované vklady e půjčky

    * akciové či dluhopisové indexy

    * měny

 

Systém Hermes CP pracuje s přístupem k jednotlivým funkcím na základě konfigurovatelných přístupových práv, průběžně žurnáluje všechny významné činností, pořizování transekcí je na principu "čtyř očí". Mezi silné stránky patří i velké množství předdefinovaných výstupních sestav pro správce portfolia, managment či regulační orgány volitelně v jazykových mutacích.

 

Systém Hermes CP pro ohodnocování portfolia využívá automaticky načítené informace z běžných informačních zdrojů (BCPP, RMS, Bloomberg, Reuters, ...). Průběžně připravuje k zaúčtování nabíhané hodnoty amortizace premie / diskontu, naběhlého kupónu , změny reálné hodnoty , kurzových rozdílů, vyplácených kupónů a dividendy včetně daňových srážek.  

 

Systém je dále rozšiřitelný o následující moduly pro :

 

    * vyhodnocování výkonnosti správy portfolia oproti benchmarku

    * predikování hodnoty majetku či výnosů ke zvolenému dni v budoucnosti na základě aktuálního stavu portfolia, odhadu vývoje tržních cen a cash-flow. 

 

Hermes CP je v současné době k dispozici ve variantě pro banky, pojišťovny a penzijní fondy. Zákazník má dále možnost vybrat si z varianty výpočtu průměrné pořizovací ceny nebo FIFO. Systém vede evidenci v české i cizí měně.